โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

1

วันนี้ 25 ก.ย.58 องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สะเดา

ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ อบต.สะเดา ได้จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีกำลังใจในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคม. โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากทีมแพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลพลับพลาชัย ร่วมกับโรงพยาบาลกระสัง..

2 3 4 6 5 7 8