Header sadow250

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

งานบริหารงานบุคคล

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 51

เมื่อวานนี้ 55

สัปดาห์นี้ 51

เดือนนี้ 1024

ทั้งหมด 128070

Currently are 31 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐาน

  1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข  ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวอำเภอพลับพลาชัย 3.5  กิโลเมตร  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ใน 6 ของอำเภอพลับพลาชัย  มีเขตพื้นที่การดำเนินงานจำนวน 5 หมู่บ้าน  แบ่งออกเป็นสองส่วนโดยอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอพลับพลาชัย ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร  จำนวน 3 หมู่บ้าน  และอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพลับพลาชัย ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร จำนวน ๒ หมู่บ้าน  โดยมีเทศบาลตำบลพลับพลาชัยอยู่ระหว่างกลาง และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

อาณาเขต

ด้านทิศเหนือ             ติดต่อ ตำบลสำโรง , ตำบลโคกขมิ้น,เทศบาลตำบลพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย

ด้านทิศตะวันออก       ติดต่อ  ตำบลป่าชัน  อำเภอพลับพลาชัย, ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย 

ด้านทิศใต้                ติดต่อ  ตำบลจันดุม  อำเภอพลับพลาชัย, ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย 

ด้านทิศตะวันตก         ติดต่อ  ตำบลสำโรง  อำเภอพลับพลาชัย, ตำบลบ้านไทร  อำเภอประโคนชัย

สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ที่ ๖  ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31250  โทรศัพท์ 0-4466-6638 โทรสาร  0-4466-6639

1.2     เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 39.98  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  24,990  ไร่ 

1.3 ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดามีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและน้ำท่วมถึงสลับกับที่ราบสูงบางส่วน ลักษณะทางภูมิประเทศพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัย และส่วนที่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร โดยใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ทำนาเป็นอาชีพหลัก เช่น ปลูกข้าวหอมมะลิปลูกพืชสวนและพืชหมุนเวียนตามฤดูกาล และใช้พื้นที่ในการปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์เช่นโค กระบือเป็ดไก่ เป็นต้น

1.4 จำนวนหมู่บ้านและประชากร

จำนวนหมู่บ้านจากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์อำเภอพลับพลาชัย  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา จำนวน  5  หมู่บ้าน  และมีจำนวนครัวเรือนประชากร ดังนี้

ตารางที่ 1 จำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อ – สกุล (ผู้ใหญ่บ้าน) ระยะทางถึง อบต.
1 บ้านบุญช่วย 3 นายสำเริง   เกือบรัมย์ 7.3 กม.
2 บ้านโคกโพธิ์ 6 นายสมพงษ์  สร้อยสุวรรณ 0.5 กม.
3 บ้านเสม็ด 8 นายเฉลิม  กึนรัมย์ 8.2 กม.
4 บ้านละลมเวียน 11 นายช่วย  สิทธิสังข์ 1.0 กม.
5 บ้านบุญช่วย 13 นายมงคล   เปรียบสม  7.0 กม.

 

ตารางที่ 2  จำนวนประชากร ณ เดือนมกราคมดังนี้

ปีพ.ศ. จำนวนประชากร(คน) จำนวนหลังคาเรือน
ชาย หญิง รวม
พ.ศ.2556 1,413 1,448 2,861 714
พ.ศ.2557 1,448 1,454 2,902 725
พ.ศ.2558 1,466 1,458 2,924 736

 

ตารางที่ 3  จำนวนประชากร ปี พ.ศ. 2558ณ เดือนมกราคม แยกตามหมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ จำนวนประชากร(คน) จำนวนหลังคาเรือน
ชาย หญิง รวม
บ้านบุญช่วย  หมู่ที่ 3 361 338 699 163
บ้านโคกโพธิ์  หมู่ที่ 6 269 282 551 148
บ้านเสม็ด  หมู่ที่ 8 271 287 558 152
บ้านละลมเวียน  หมู่ที่ 11 171 155 326 85
บ้านบุญช่วย  หมู่ที่ 13 394 396 790 188
รวม 1,466 1,458 2,924 736

1.4.1 ความหนาแน่นของประชากร  มีความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของประชากรต่อพื้นที่เท่ากับ 74.41 คน ต่อ ตารางกิโลเมตร

 

 

สภาพสังคม

3. สภาพสังคม

3.1  การศึกษา

                   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                     2        แห่ง

                   -  โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)                        2        แห่ง

                   -  โรงเรียนอาชีวศึกษา                                                    -         แห่ง

                   -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                    5        แห่ง

                   -  สถานที่จัดการศึกษานอกระบบ(กศน.)                              1        แห่ง

3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                   -  วัด/สำนักสงฆ์                                                           3          แห่ง

                   -  ศาลเจ้าหรือสถานที่สักการะบูชา                                     2         แห่ง

3.3 การสาธารณสุข

                    -  โรงพยาบาลของรัฐ                                                     1        แห่ง

                    -  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน                                   -        แห่ง

                    -  สถานพยาบาลเอกชนหรือคลินิก                                      -        แห่ง

                    - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน                                                 5        แห่ง

                    - กองทุนหลักประกันสุขภาพ                                             1        กองทุน

                   -  เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)                            5        หมู่บ้าน

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  ที่ทำการตำรวจชุมชนในหมู่บ้าน                                          -          แห่ง

-  สถานีดับเพลิง                                                                -          แห่ง

4. การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม

การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา และการคมนาคมติดกับเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นใกล้เคียง  มีถนนสายหลักติดต่อกับชุมชนอื่น  ดังนี้

1)  สายบ้านพลับพลา– บ้านโคกโพธิ์                                   ระยะทาง   2    กิโลเมตร

2)  สายบ้านสะเดา – บ้านโคกโพธิ์                                      ระยะทาง   4    กิโลเมตร

3)  สายบ้านสะเดา – บ้านบุญช่วย                                       ระยะทาง   3    กิโลเมตร

4)  สายบ้านโคกโพธิ์ – บ้านละลมไผ่                                   ระยะทาง   1    กิโลเมตร

5)  สาบบ้านละลมเวียน – บ้านระแหง                                  ระยะทาง   5    กิโลเมตร

4.2 การสื่อสารและโทรคมนาคม

                   -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                                         จำนวน     -         แห่ง

   -  สถานโทรคมนาคมอื่น ๆ                                            จำนวน    -         แห่ง    

   -  สถานบริการอินเตอร์เน็ต                                            จำนวน    -         แห่ง

   -  โทรศัพท์สาธารณะ                                                   จำนวน 8  เครื่อง  ใช้การได้  4  เครื่อง

4.3 การไฟฟ้า

          -  มีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 99 หลังคาเรือน ในทุกหมู่บ้าน  ๆ

          -  มีไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 90    

4.4 กลุ่มมวลชน        

1)  กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน                                          จำนวน           25      คน

2)  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)                      จำนวน            60      คน

3)  อาสาสมัครพัฒนาสังคม(อพม.)                                     จำนวน            5        คน

4)  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)                             จำนวน            50      คน

5)  อาสาสมัคร ปปส. ประจำหมู่บ้าน                                    จำนวน            25      คน

6) อาสาปศุสัตว์หมู่บ้าน                                                    จำนวน           5        คน

 

5.  ข้อมูลอื่น ๆ

     5.1 ทรัพยากรป่าไม้เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแต่อย่างใด พื้นที่จึงไม่ค่อยสมบูรณ์ด้านป่าไม้  จะมีต้นไม้ขึ้นเป็นหย่อม ๆ  ตามที่สาธารณประโยชน์

               5.2 ทรัพยากรดินลักษณะดินในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา  มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายหยาบ ไม่สามารถเก็บน้ำได้นาน  ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำอยู่เสมอโดยเฉพาะช่วงหลังฤดูฝน ที่ดินจึงไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก  การใช้ประโยชน์จากที่ดินใช้ได้ไม่เต็มที่เพราะสภาพดินไม่ดีพอ

    5.3 ทรัพยากรน้ำ  แหล่งน้ำสำคัญในชุมชน  ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการเกษตร การทำนา ปศุสัตว์  และอุปโภคบริโภค คือแหล่งน้ำตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้นมา  เช่น  บ่อน้ำ  สระน้ำประจำหมู่บ้าน  ลำห้วยและคลองส่งน้ำในชุมชน  และใช้น้ำใต้ดิน(น้ำบาดาล) บางส่วน  แต่แหล่งน้ำส่วนใหญ่ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดปี จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาหรือขุดลอกให้สามารถกักเก็บน้ำได้พอใช้ตลอดปี

                 5.3.1 แหล่งน้ำธรรมชาติ

                           -  ลำห้วย, ลำน้ำ                                                              2        สาย

                           -  บึง,  หนองน้ำและอื่น ๆ                                                   5        แห่ง

                           -  ที่สาธารณะแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ                                  4        แห่ง

    5.3.2 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                           -  บ่อน้ำตื้น                                                                     -        แห่ง

                           -  บ่อบาดาล                                                                   3        แห่ง

                           -  บ่อโยก                                                                     15        แห่ง

                           -  บ่อประปาบาดาลหมู่บ้าน                                                 -        แห่ง

                           -  ประปาผิวดิน                                                               4        แห่ง

                           -  สระน้ำ                                                                        3        แห่ง

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 การประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่ การทำนา การทำไร่ เป็นรายได้หลัก แต่มักจะประสบกับปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย  เมื่อหมดฤดูกาลทำนาจะอพยพไปรับจ้างที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัดอาชีพอื่นที่รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป การเลี้ยงสัตว์ การทอผ้า การค้าขายและประกอบอาชีพส่วนตัว เป็นต้น

2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                        -  ธนาคาร                                                                       -          แห่ง

                        -  ปั้มน้ำมันชนิดหลอด                                                       1          แห่ง

                        -  โรงสี(ขนาด 7  แรงม้า)                                                   5          แห่ง

                        -  ร้านค้าขายของเบ็ดเตล็ด, ร้านขายของชำ                           25          แห่ง

                        -  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์                                                  2          แห่ง

                        -  โรงผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ                                                  1          แห่ง

                        -  โรงผลิตน้ำดื่ม                                                              1          แห่ง

                        -  ร้านรับซ้อวัตถุดิบ และพืชผลทางการเกษตร                         1         แห่ง

                        -  ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์เพื่อการค้า                                        3         แห่ง

                        -  โรงฆ่าสัตว์                                                                  1         แห่ง

2.3  เศรษฐกิจชุมชน

2.3.1การปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงที่สำคัญในชุมชน 5 หมู่บ้าน คือสัตว์เลี้ยงใช้งานในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำนา  และอื่น ๆ  และสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อขายและบริโภค ได้แก่ วัว ควาย เป็ด ไก่ ปลา หมู และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ  อีกเล็กน้อย

2.3.2กลุ่มพัฒนาอาชีพและกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ดังนี้

                        1)  กลุ่มเพาะเห็ดฟาง                    กองทุน  100,000  บาท  จำนวน  1   กลุ่ม 

                        2)  กลุ่มเลี้ยงปลา                         กองทุน  100,000  บาท  จำนวน  2   กลุ่ม                

                       3)  กลุ่มทำนาและเลี้ยงไก่               กองทุน    50,000  บาท  จำนวน  1   กลุ่ม 

                        4)  กลุ่มประกอบอาชีพส่วนตัว         กองทุน  100,000  บาท  จำนวน   1   กลุ่ม 

                        5)  กลุ่มเลี้ยงวัว                            กองทุน  100,000  บาท  จำนวน  1   กลุ่ม 

                        6)  กลุ่มเลี้ยงไก่เนื้อ                      กองทุน  100,000  บาท  จำนวน  1   กลุ่ม

                        7)  กลุ่มเลี้ยงโคขุน                       กองทุน  100,000  บาท  จำนวน  1   กลุ่ม

                        8)  กลุ่มเลี้ยงปลาดุกยักษ์               กองทุน  100,000  บาท  จำนวน  1   กลุ่ม

                        9)  กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรม          กองทุน  100,000  บาท  จำนวน   1   กลุ่ม

                        10) กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ        กองทุน  100,000  บาท  จำนวน  1   กลุ่ม

                           11) กลุ่มเลี้ยงสุกร                        กองทุน  100,000  บาท  จำนวน  1   กลุ่ม

 

สภาพทั่วไป

  1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข  ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวอำเภอพลับพลาชัย 3.5  กิโลเมตร  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ใน 6 ของอำเภอพลับพลาชัย  มีเขตพื้นที่การดำเนินงานจำนวน 5 หมู่บ้าน  แบ่งออกเป็นสองส่วนโดยอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอพลับพลาชัย ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร  จำนวน 3 หมู่บ้าน  และอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพลับพลาชัย ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร จำนวน ๒ หมู่บ้าน  โดยมีเทศบาลตำบลพลับพลาชัยอยู่ระหว่างกลาง และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

อาณาเขต

ด้านทิศเหนือ             ติดต่อ ตำบลสำโรง , ตำบลโคกขมิ้น,เทศบาลตำบลพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย

ด้านทิศตะวันออก       ติดต่อ  ตำบลป่าชัน  อำเภอพลับพลาชัย, ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย 

ด้านทิศใต้                ติดต่อ  ตำบลจันดุม  อำเภอพลับพลาชัย, ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย 

ด้านทิศตะวันตก         ติดต่อ  ตำบลสำโรง  อำเภอพลับพลาชัย, ตำบลบ้านไทร  อำเภอประโคนชัย

สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ที่ ๖  ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31250  โทรศัพท์ 0-4466-6638 โทรสาร  0-4466-6639

1.2     เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 39.98  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  24,990  ไร่ 

1.3 ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดามีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและน้ำท่วมถึงสลับกับที่ราบสูงบางส่วน ลักษณะทางภูมิประเทศพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัย และส่วนที่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร โดยใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ทำนาเป็นอาชีพหลัก เช่น ปลูกข้าวหอมมะลิปลูกพืชสวนและพืชหมุนเวียนตามฤดูกาล และใช้พื้นที่ในการปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์เช่นโค กระบือเป็ดไก่ เป็นต้น

1.4 จำนวนหมู่บ้านและประชากร

จำนวนหมู่บ้านจากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์อำเภอพลับพลาชัย  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา จำนวน  5  หมู่บ้าน  และมีจำนวนครัวเรือนประชากร ดังนี้

ตารางที่ 1 จำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อ – สกุล (ผู้ใหญ่บ้าน) ระยะทางถึง อบต.
1 บ้านบุญช่วย 3 นายสำเริง   เกือบรัมย์ 7.3 กม.
2 บ้านโคกโพธิ์ 6 นายสมพงษ์  สร้อยสุวรรณ 0.5 กม.
3 บ้านเสม็ด 8 นายเฉลิม  กึนรัมย์ 8.2 กม.
4 บ้านละลมเวียน 11 นายช่วย  สิทธิสังข์ 1.0 กม.
5 บ้านบุญช่วย 13 นายมงคล   เปรียบสม  7.0 กม.

 

ตารางที่ 2  จำนวนประชากร ณ เดือนมกราคมดังนี้

ปีพ.ศ. จำนวนประชากร(คน) จำนวนหลังคาเรือน
ชาย หญิง รวม
พ.ศ.2556 1,413 1,448 2,861 714
พ.ศ.2557 1,448 1,454 2,902 725
พ.ศ.2558 1,466 1,458 2,924 736

 

ตารางที่ 3  จำนวนประชากร ปี พ.ศ. 2558ณ เดือนมกราคม แยกตามหมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ จำนวนประชากร(คน) จำนวนหลังคาเรือน
ชาย หญิง รวม
บ้านบุญช่วย  หมู่ที่ 3 361 338 699 163
บ้านโคกโพธิ์  หมู่ที่ 6 269 282 551 148
บ้านเสม็ด  หมู่ที่ 8 271 287 558 152
บ้านละลมเวียน  หมู่ที่ 11 171 155 326 85
บ้านบุญช่วย  หมู่ที่ 13 394 396 790 188
รวม 1,466 1,458 2,924 736

1.4.1 ความหนาแน่นของประชากร  มีความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของประชากรต่อพื้นที่เท่ากับ 74.41 คน ต่อ ตารางกิโลเมตร

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

98 หมู่6 ตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร :  0 4466 6638

แฟกส์ :  0 466 6639

www.sadowlocal.go.th