Header sadow250

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 6

เมื่อวานนี้ 67

สัปดาห์นี้ 73

เดือนนี้ 1222

ทั้งหมด 137409

Currently are 44 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐาน

  1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข  ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวอำเภอพลับพลาชัย 3.5  กิโลเมตร  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ใน 6 ของอำเภอพลับพลาชัย  มีเขตพื้นที่การดำเนินงานจำนวน 5 หมู่บ้าน  แบ่งออกเป็นสองส่วนโดยอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอพลับพลาชัย ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร  จำนวน 3 หมู่บ้าน  และอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพลับพลาชัย ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร จำนวน ๒ หมู่บ้าน  โดยมีเทศบาลตำบลพลับพลาชัยอยู่ระหว่างกลาง และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

อาณาเขต

ด้านทิศเหนือ             ติดต่อ ตำบลสำโรง , ตำบลโคกขมิ้น,เทศบาลตำบลพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย

ด้านทิศตะวันออก       ติดต่อ  ตำบลป่าชัน  อำเภอพลับพลาชัย, ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย 

ด้านทิศใต้                ติดต่อ  ตำบลจันดุม  อำเภอพลับพลาชัย, ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย 

ด้านทิศตะวันตก         ติดต่อ  ตำบลสำโรง  อำเภอพลับพลาชัย, ตำบลบ้านไทร  อำเภอประโคนชัย

สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ที่ ๖  ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31250  โทรศัพท์ 0-4466-6638 โทรสาร  0-4466-6639

1.2     เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 39.98  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  24,990  ไร่ 

1.3 ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดามีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและน้ำท่วมถึงสลับกับที่ราบสูงบางส่วน ลักษณะทางภูมิประเทศพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัย และส่วนที่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร โดยใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ทำนาเป็นอาชีพหลัก เช่น ปลูกข้าวหอมมะลิปลูกพืชสวนและพืชหมุนเวียนตามฤดูกาล และใช้พื้นที่ในการปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์เช่นโค กระบือเป็ดไก่ เป็นต้น

1.4 จำนวนหมู่บ้านและประชากร

จำนวนหมู่บ้านจากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์อำเภอพลับพลาชัย  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา จำนวน  5  หมู่บ้าน  และมีจำนวนครัวเรือนประชากร ดังนี้

ตารางที่ 1 จำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อ – สกุล (ผู้ใหญ่บ้าน) ระยะทางถึง อบต.
1 บ้านบุญช่วย 3 นายสำเริง   เกือบรัมย์ 7.3 กม.
2 บ้านโคกโพธิ์ 6 นายสมพงษ์  สร้อยสุวรรณ 0.5 กม.
3 บ้านเสม็ด 8 นายเฉลิม  กึนรัมย์ 8.2 กม.
4 บ้านละลมเวียน 11 นายช่วย  สิทธิสังข์ 1.0 กม.
5 บ้านบุญช่วย 13 นายมงคล   เปรียบสม  7.0 กม.

 

ตารางที่ 2  จำนวนประชากร ณ เดือนมกราคมดังนี้

ปีพ.ศ. จำนวนประชากร(คน) จำนวนหลังคาเรือน
ชาย หญิง รวม
พ.ศ.2556 1,413 1,448 2,861 714
พ.ศ.2557 1,448 1,454 2,902 725
พ.ศ.2558 1,466 1,458 2,924 736

 

ตารางที่ 3  จำนวนประชากร ปี พ.ศ. 2558ณ เดือนมกราคม แยกตามหมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ จำนวนประชากร(คน) จำนวนหลังคาเรือน
ชาย หญิง รวม
บ้านบุญช่วย  หมู่ที่ 3 361 338 699 163
บ้านโคกโพธิ์  หมู่ที่ 6 269 282 551 148
บ้านเสม็ด  หมู่ที่ 8 271 287 558 152
บ้านละลมเวียน  หมู่ที่ 11 171 155 326 85
บ้านบุญช่วย  หมู่ที่ 13 394 396 790 188
รวม 1,466 1,458 2,924 736

1.4.1 ความหนาแน่นของประชากร  มีความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของประชากรต่อพื้นที่เท่ากับ 74.41 คน ต่อ ตารางกิโลเมตร

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

98 หมู่6 ตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร :  0 4466 6638

แฟกส์ :  0 466 6639

www.sadowlocal.go.th