Header sadow250

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

งานบริหารงานบุคคล

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 36

เมื่อวานนี้ 92

สัปดาห์นี้ 189

เดือนนี้ 1064

ทั้งหมด 129661

Currently are 39 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สมุดเยี่ยม

คู่มือประชาชน

๑. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ คลิก

๒. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน คลิก 

๓. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา คลิก 

๔. การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน %28ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล คลิก 

๕. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ คลิก 

๖. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คลิก 

๗. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ลิก

๘. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ คลิก 

๙. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก 

๑๐. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก 

๑๑. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 คลิก 

 

 

 

 

 

ความรู้/บทความ/คู่มือการปฏิบัติงาน

1. องค์ความรู้ อบต.สะเดา

1.1 หลักการของการบริหารจัดการความรู้

1.2 วงจรการจัดการความรู้ (KM) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

1.3 ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้

1.4 หลักการของการบริหารจัดการความรู้

1.5 การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้

1.6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้

1.7 กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้

2. คู่มือการปฏิบัติงาน

2.1 คู่มือ การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

2.2 คู่มือ การจัดทำคำสั่งด้านบริหารงานบุคคล

2.3 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี

2.4 รายงานบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ( มี.ค. 2560)

3.พ.ร.บ. กฎหมาย ระเบียบ

3.1 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

3.2 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3.3 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556

3.4 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

3.5 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

98 หมู่6 ตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร :  0 4466 6638

แฟกส์ :  0 466 6639

www.sadowlocal.go.th