Header sadow250

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

งานบริหารงานบุคคล

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 13

เมื่อวานนี้ 49

สัปดาห์นี้ 269

เดือนนี้ 1676

ทั้งหมด 134047

Currently are 9 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สภาพสังคม

สภาพสังคม

3. สภาพสังคม

3.1  การศึกษา

                   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                     2        แห่ง

                   -  โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)                        2        แห่ง

                   -  โรงเรียนอาชีวศึกษา                                                    -         แห่ง

                   -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                    5        แห่ง

                   -  สถานที่จัดการศึกษานอกระบบ(กศน.)                              1        แห่ง

3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                   -  วัด/สำนักสงฆ์                                                           3          แห่ง

                   -  ศาลเจ้าหรือสถานที่สักการะบูชา                                     2         แห่ง

3.3 การสาธารณสุข

                    -  โรงพยาบาลของรัฐ                                                     1        แห่ง

                    -  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน                                   -        แห่ง

                    -  สถานพยาบาลเอกชนหรือคลินิก                                      -        แห่ง

                    - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน                                                 5        แห่ง

                    - กองทุนหลักประกันสุขภาพ                                             1        กองทุน

                   -  เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)                            5        หมู่บ้าน

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  ที่ทำการตำรวจชุมชนในหมู่บ้าน                                          -          แห่ง

-  สถานีดับเพลิง                                                                -          แห่ง

4. การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม

การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา และการคมนาคมติดกับเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นใกล้เคียง  มีถนนสายหลักติดต่อกับชุมชนอื่น  ดังนี้

1)  สายบ้านพลับพลา– บ้านโคกโพธิ์                                   ระยะทาง   2    กิโลเมตร

2)  สายบ้านสะเดา – บ้านโคกโพธิ์                                      ระยะทาง   4    กิโลเมตร

3)  สายบ้านสะเดา – บ้านบุญช่วย                                       ระยะทาง   3    กิโลเมตร

4)  สายบ้านโคกโพธิ์ – บ้านละลมไผ่                                   ระยะทาง   1    กิโลเมตร

5)  สาบบ้านละลมเวียน – บ้านระแหง                                  ระยะทาง   5    กิโลเมตร

4.2 การสื่อสารและโทรคมนาคม

                   -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                                         จำนวน     -         แห่ง

   -  สถานโทรคมนาคมอื่น ๆ                                            จำนวน    -         แห่ง    

   -  สถานบริการอินเตอร์เน็ต                                            จำนวน    -         แห่ง

   -  โทรศัพท์สาธารณะ                                                   จำนวน 8  เครื่อง  ใช้การได้  4  เครื่อง

4.3 การไฟฟ้า

          -  มีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 99 หลังคาเรือน ในทุกหมู่บ้าน  ๆ

          -  มีไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 90    

4.4 กลุ่มมวลชน        

1)  กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน                                          จำนวน           25      คน

2)  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)                      จำนวน            60      คน

3)  อาสาสมัครพัฒนาสังคม(อพม.)                                     จำนวน            5        คน

4)  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)                             จำนวน            50      คน

5)  อาสาสมัคร ปปส. ประจำหมู่บ้าน                                    จำนวน            25      คน

6) อาสาปศุสัตว์หมู่บ้าน                                                    จำนวน           5        คน

 

5.  ข้อมูลอื่น ๆ

     5.1 ทรัพยากรป่าไม้เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแต่อย่างใด พื้นที่จึงไม่ค่อยสมบูรณ์ด้านป่าไม้  จะมีต้นไม้ขึ้นเป็นหย่อม ๆ  ตามที่สาธารณประโยชน์

               5.2 ทรัพยากรดินลักษณะดินในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา  มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายหยาบ ไม่สามารถเก็บน้ำได้นาน  ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำอยู่เสมอโดยเฉพาะช่วงหลังฤดูฝน ที่ดินจึงไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก  การใช้ประโยชน์จากที่ดินใช้ได้ไม่เต็มที่เพราะสภาพดินไม่ดีพอ

    5.3 ทรัพยากรน้ำ  แหล่งน้ำสำคัญในชุมชน  ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการเกษตร การทำนา ปศุสัตว์  และอุปโภคบริโภค คือแหล่งน้ำตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้นมา  เช่น  บ่อน้ำ  สระน้ำประจำหมู่บ้าน  ลำห้วยและคลองส่งน้ำในชุมชน  และใช้น้ำใต้ดิน(น้ำบาดาล) บางส่วน  แต่แหล่งน้ำส่วนใหญ่ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดปี จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาหรือขุดลอกให้สามารถกักเก็บน้ำได้พอใช้ตลอดปี

                 5.3.1 แหล่งน้ำธรรมชาติ

                           -  ลำห้วย, ลำน้ำ                                                              2        สาย

                           -  บึง,  หนองน้ำและอื่น ๆ                                                   5        แห่ง

                           -  ที่สาธารณะแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ                                  4        แห่ง

    5.3.2 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                           -  บ่อน้ำตื้น                                                                     -        แห่ง

                           -  บ่อบาดาล                                                                   3        แห่ง

                           -  บ่อโยก                                                                     15        แห่ง

                           -  บ่อประปาบาดาลหมู่บ้าน                                                 -        แห่ง

                           -  ประปาผิวดิน                                                               4        แห่ง

                           -  สระน้ำ                                                                        3        แห่ง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

98 หมู่6 ตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร :  0 4466 6638

แฟกส์ :  0 466 6639

www.sadowlocal.go.th