Header sadow

 

ประกาศข่าวทั่วไป

ตารางแสดงผลการตรวจสอบการประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ปีงบประมาณ 2557

ตารางแสดงผลการตรวจสอบการประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง  ปีงบประมาณ 2557

 

อ่านเพิ่มเติม: ตารางแสดงผลการตรวจสอบการประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง...

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

 

อ่านเพิ่มเติม: รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

98 หมู่6 ตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร :  0 4466 6638

แฟกส์ :  0 466 6639

www.sadowlocal.go.th