Header sadow250

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 27

สัปดาห์นี้ 0

เดือนนี้ 0

ทั้งหมด 154717

Currently are 5 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาได้จัดโครงการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการไม่ทุจริต ไม่คอรัปชั่นและข้อกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่นในการปฏิบัติหน้าที่  และเพื่อปลูกจิตสำนึก

ในการปฏิบัติหน้าที่ การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบและ

คำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนเองอย่างเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์

สุจริตคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ.

 AntiCorrupTion1

 

AntiCorrupTion2

 

AntiCorrupTion3

 

AntiCorrupTion4

ข่าวกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ทะนวนรัมย์ นายก อบต.สะเดา มอบหมายทีม SRRT 

พนักงานจ้างและคนงาน ลงพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านเสม็ด ต.สะเดา พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

พร้อมทั้งทำความสะอาด และพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน อสม.และพี่น้องประชาชนชาวบ้านเสม็ด.

 

KillMosq1

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่​ 27​ กันยายน​ 2561​ เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ ทะนวนรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้นำชุมชน ผู

90435

 

วันที่​ 27​ กันยายน​ 2561​ เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ ทะนวนรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้นำชุมชน  ผู้บริหารอบต,สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  นักเรียนและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ณ อาคารโรงจอดรถอบต.สะเดา

อ่านเพิ่มเติม: วันที่​ 27​ กันยายน​ 2561​ เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ ทะนวนรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา...

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561

91139

 

 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ประจำปี พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้
1.การโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและพนักงานจ้าง
2.โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3.โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
4.การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สถานที่ เช่นทำความสะอาด เก็บขยะสองทางถนน
ของตำบลสะเดา
5.การทำกิจกรรม 5 ส.ภายในสำนักงาน
6.กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นในวันสำคัญทางศาสนา
7.กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น
8.กิจกรรมส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
(นายสมศักดิ์ ทะนวนรัมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

อ่านเพิ่มเติม: ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561

วันที่​ 13-19​ กันยายน​ 2561​ พนักงานส่วนตำบลสะเดาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์และอาสาสมัครปศุสัตว์ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านโคกโพธ์ # สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ

90467

 

วันที่​ 13-19​ กันยายน​ 2561​ พนักงานส่วนตำบลสะเดาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์และอาสาสมัครปศุสัตว์ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านโคกโพธ์
# สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

อ่านเพิ่มเติม: วันที่​ 13-19​ กันยายน​ 2561​...

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

98 หมู่6 ตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร :  0 4466 6638

แฟกส์ :  0 466 6639

www.sadowlocal.go.th